Treść: 

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Lublin poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej  wybrana została oferta złożona przez:

Konsorcjum: ERBUD S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1; 02-797 Warszawa – Lider Konsorcjum oraz ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 – Partner Konsorcjum.

Postępowanie prowadzone w modelu „buduj i finansuj”