Treść:

W dniu 08.06.2018 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego RARR S.A. firma ERBUD RZESZÓW SP. Z O.O. podpisała umowę Partnerską na Pełnienie funkcji Partnera.

Umowa została podpisana w skutek Wyboru Partnerów do Projektu w związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na Partnerów do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji partnera (przedsiębiorca duży lub średni działający w branży zrównoważone i inteligentne budownictwo (budynki, osiedla, miasta)) w ramach projektu
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów” 
na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z uwzględnieniem dokumentacji konkursowej znajdującej się pod adresem:

http://www.rarr.rzeszow.pl/nabor-partnerow/pelnienie-funkcji-partnera-w-ramach-projektu-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow